Elektrotechnické vzorce

Elektřina a magnetismus

Základní veličiny

Veličina Jednotka
Značka Název Značka Název Rozměr
Napětí V Volt
Proud A Ampér
Impedance Ω Ohm
Rezistance Ω Ohm
Reaktance Ω Ohm
Indukční reaktance Ω Ohm
Kapacitní reaktance Ω Ohm
Admitance S Siemens
Konduktance S Siemens
Indukční susceptance S Siemens
Kapacitní susceptance S Siemens
Zdánlivý výkon VA Voltampér
Činný výkon W Watt
Jalový výkon VAr Voltampér reaktanční
Rezistivita Ω.m Ohmmetr
Kapacita F Farad
Indukčnost H Henry
Elektrický náboj C Coulomb
Frekvence Hz Hertz
Perioda s sekunda

Pasívní prvky

Rezistor

Elektrický odpor
Sériové řazení rezistorů
Paralelní řazení rezistorů

speciálně pro dva paralelní rezistory

Vodivost

Kapacitor

Sériové řazení kapacitorů

speciálně pro dva sériové kapacitory
Paralelní řazení kapacitorů

Induktor

Sériové řazení induktorů
Paralelní řazení induktorů

Napětí a proud

Stejnosměrné napětí a proud

Ohmův zákon

R - elektrický odpor [Ω] [Ohm]
U - elektrické napětí [V] [Volt]
I - elektrický proud [A] [Ampér]

Elektrický výkon

P - činný výkon [W] [Watt]
R - elektrický odpor [Ω] [Ohm]
U - elektrické napětí [V] [Volt]
I - elektrický proud [A] [Ampér]

Střídavé napětí a proud

Ohmův zákon

Z - impedance [Ω] [Ohm]
U - elektrické napětí [V] [Volt]
I - elektrický proud [A] [Ampér]

Impedance

Reaktance
Indukční reaktance
Kapacitní reaktance

Jednofázový výkon

Zdánlivý výkon

Činný výkon

Jalový výkon

Třífázová soustava

Souměrná třífázová soustava

Napětí

Časový průběh


Vyjádření pomocí fázorůSdružené napětí
Třífázový výkon

Zdánlivý výkon
Činný výkon
Jalový výkon

Elektrické vedení

Provozní parametry

Vlnová impedance

Konstanta šíření

Činitel tlumení

Činitel fázového natočení

Fázová rychlost vlny

Délka vlny

Výpočet chodu vedení

Základní vztah

Maticový zápis
Rovnice

- fázové napětí na začátku vedení
- proud na začátku vedení
- fázové napětí na konci vedení
- proud na konci vedení
- Blondelovy konstanty viz. tabulka přenosových konstant

Rovnice pro chod naprázdno

Rovnice pro chod nakrátko

Přenosové konstanty

Čtyřpól [-] [Ω] [S] [-]
Homogenní vedení
T
Π
Steimetz
Gama* 1
Gama** 1

* - Gama článek s příčnou admitancí na začátku
** - Gama článek s podélnou impedancí na začátku

- vlnová impedance [Ω.km-1] [Ohm na kilometr]
- konstanta šíření [S.km-1] [Siemens na kilometr]
- měrná podélná impedance [Ω.km-1] [Ohm na kilometr]
- měrná příčná admitance [S.km-1] [Siemens na kilometr]
- délka [km] [kilometr]

Výkonově-napěťové rovnice


- sdružené !!! napětí na začátku vedení
- proud na začátku vedení
- zdánlivý výkon na začátku vedení
- sdružené !!! napětí na konci vedení
- proud na konci vedení
- zdánlivý výkon na konci vedení
- Blondelovy konstanty viz. tabulka přenosových konstant

Literatura


René Vápeník www.elektro-energetika.cz